De VZW Kids & Co werd eind 2013 opgericht. Om kwalitatieve opvang te bieden is de werking gebaseerd op volgende aandachtspunten:

A. Voldoende en goed opgeleid personeel
B. Aandacht voor de ontwikkeling van het kind
C. Betrokkenheid van de ouders
D. Veiligheid
E. Financieel evenwicht

*   *   *

A. Voldoende en goed opgeleid personeel

Om kwalitatieve opvang te bieden, is een goede omkadering zeer belangrijk. Ruimer dan het louter verzorgende, worden de kinderen actief begeleid door de kinderbegeleiders. Dit vraagt meer tijd en vergt meer inspanning van de begeleiding, maar Kids & Co vindt het belangrijk dat dit toch mogelijk is. Daarom is voorzien in meer personeel dan strikt nodig volgens de regels van Kind en Gezin. Het begeleidingsteam is er op gericht om op het vlak van pedagogie en psychologie een meerwaarde te bieden.

B. Aandacht voor de ontwikkeling van het kind

Om de ontwikkeling van elk kind op te volgen, worden er regelmatige observaties door middel van de MeMoQ (MEten en MOnitoren van de Kwaliteit) uitgevoerd. Er wordt daarbij oa. gekeken hoe het kind zich in de opvang voelt en of het betrokkenheid toont in het spel. Deze informatie wordt vervolgens aan de ouders toegelicht.

C. Betrokkenheid van de ouders

Het is belangrijk dat er een goede verstandhouding is tussen de ouders en Kids & Co.  Het vertrouwen moet gebaseerd zijn op een open en transparante communicatie, waarbij de digitale heen-en-weer-boekjes en het dagelijks gesprek bij het brengen of ophalen de basis vormen.

D. Veiligheid

Het aspect veiligheid is uitdrukkelijk opgenomen in de werking. Er wordt nagegaan welke risico’s aanwezig zijn en hoe deze vermeden of de impact ervan verminderd kunnen worden. Dit kan ge├»llustreerd worden door de beslissing om met een cateringbedrijf te starten. Deze keuze is deels gebaseerd op het verhogen van de voedselveiligheid.

E. Financieel evenwicht

Tenslotte is het belangrijk om een financieel evenwichtige werking uit te bouwen, waarbij de kwaliteit van de opvang in verhouding is met de prijs.  Door sober te investeren en een goede planning op te stellen, worden de kosten zo laag mogelijk gehouden zonder de kwaliteit te verminderen.